​​دستگاه های بسته بندی و ساشه

​1-دستگاه  بسته بندی ده توزین

​2-دستگاه  بسته بندی چهار توزین

​3-دستگاه  بسته بندی دو توزین

​4-دستگاه  بسته بندی حجمی

​5-دستگاه  بسته بندی پودری

​​دستگاه های ساشه

​​ساخت انواع ساشه مدادی و سه طرف دوخت در مدل های پودری،مایع و حجمی

1-ساشه مدادی پودری

2-ساشه سه طرف دوخت پودری

​​دستگاه شیرینگ